1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Laboratories

Department Lab Teacher Location
CSIE,CCE,IM E-learning Technology Lab Ching-Hui Chen,Tsu-Feng Ho, Feng-Hsu Wang, Hui-Hui Chen, Hung-Wen Chen, Ming-Che Lee, Yu-Sheng Li S205
CCE,CSIE Networks and Communications Lab Ching-Chuan Chiang,Sheng-Cheng Yeh, Bor-Jiunn Hwang, Yu-Li Chen, Ming-Yang Su, Chia-Hui Wang, Li-Jen Hsiao S206
CCE,CSIE Interactive Media Lab Jeng-Sheng Yeh,Tsorng-Lin Chia, Chaur-Heh Hsieh, Shih-Yu Huang, Yeuan-Kuen Lee S207
CSIE High Speed Network and IPv6 Lab Haw-Yun Shin、Wu-Hsiao Hsu, Kai-Hui Lee S303
CSIE,CCE Multimedia Applications and High Speed Computing Lab Shyong-Jian Shyu,Chien-Kuei Yang, Her-Chang Chao, Chin-Pan Huangm, Cheng-Ming Li S411
CSIE Database and Data Mining Lab Yue-Shi Lee,Show-Jane Yen, Yuh-Pyng Shieh, S. C. Hwang, Chiu-Kuang Wang S412